ข่าวสารแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ‘คนไทยตื่นรู้สู้โกง’

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจง คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่ม เป็นเพียงข้อเสนอของบอร์ดประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ยืนยันขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาผลกระทบ และรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

ลำดับที่ จำนวน(จังหวัด) อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(บาท/วัน) เขตท้องที่บังคับใช้
1 3 308 จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา
2 22 310 จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก
นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน
ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี
3 21 315 จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง
อุดรธานี และอุตรดิตถ์
4 7 318 จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทรบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร
สกลนคร และสมุทรสงคราม
5 14 320 จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี้
6 7 325 กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
7 3 330 จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต และระยอง
ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
หมายเหตุ
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
3. สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และคำชี้แจง ได้ที่นี่

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแจ้งคนต่าง ด้าวออกจากงาน

- กรอกกแบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
- สำเนาบัตรสีชมพู หรือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน
- สำเนาหนังสือเดินทาง
- กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน สำเนา บัตรประชาชนนายจ้าง
- กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแจ้งคนต่างด้าว เข้าทำงาน(เปลี่ยนนายจ้าง)

- กรอกแบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว, กรอกแบบแจ้งการ เข้าทำงานของคนต่างด้าว, กรอกแบบหนังสือรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย(กรณีนายจ้างเดิมไม่ได้แจ้งออก)
- กรอกแบบหนังสือรับรองนายจ้าง
- สำเนาบัตรสีชมพู หรือ สำเนาใบอนุญาตทำงาน(พร้อมตัวจริง)
- สำเนาหนังสือเดินทาง(พร้อมตัวจริง)
- หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว(กรณีคนต่างด้าวไม่ได้มาติดต่อ)
- กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง สำเนาทะเบียนบ้านที่คนต่างด้าวพักอาศัย
- กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนนายจ้าง สำเนาทะเบียนบ้านที่คนต่างด้าวพักอาศัย
- หากนายจ้างไม่มาดำเนินการ มอบอำนาจให้คนไทย มาดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

กรณีการจ้างเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU

1.นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือนายจ้างเสียชีวิตนายจ้างล้มละลาย
2.นายจ้างกระทำรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง
3.นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง หรือกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
4.ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานในสภาพการหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
5.นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับนายจ้างเดิม