ขั้นตอนการนำเข้าคนงาน

เราเป็นบริษัทผู้นำแนวหน้า ในการให้บริการนำเข้าคนงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา
พร้อมดูแลงานเอกสารต่างด้าวครบวงจร

ภายใต้การทำงานที่ปราศจากการค้ามนุษย์ตาม พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560

การสรรหาพนักงานต่างด้าวกลุ่มนี้ จะกระทำภายใต้เงื่อนไขการนำเข้าแรงงงาน
ระหว่างประเทศ หรือที่เรามักจะได้ยินว่า สนธิสัญญานำเข้า MOU

แรงงานต่างด้าว ถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนในภาคการผลิต

ของหลายๆอุตสาหกรรม จะเห็นได้จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ
กว่า 400,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกเดือน

ขอบเขตการให้บริการ / Scope of work

1.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารคำร้อง (Demand Letter) และบัญชีรายชื่อ (Name List) ต่อหน่วยงาน ราชการ และ หน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการนำ คนต่างด้าว ตามระบบ MOU โดยกระทำการในนามผู้รับมอบอำนาจให้กับนาย จ้างทุกขั้นตอน

2.ARAWAN45 จะเป้นผู้ประสานงานนำส่ง คำร้องไปยังประเทศต้นทาง เพื่อขออนุมัติคำร้องและจัดทำบัญขีรายชื่อคนต่างด้าวต่อไป

3.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการเซ็นต์คัดเลือกคนต่างด้าว (Recruitment) ตามคุณสมบัติที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ในสัญญา

4.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการเซ็นต์สัญญาจ้างแรงงาน (Sign Contact) และรับบัญชีรายชื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ ตามขั้นตอน ของกรม
การจัดหางาน

5.ARAWAN45 จะเป็นผู้จัดหา พาหนะเดินทาง และอาหารระหว่างเดินทาง เพื่อนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศกับนายจ้าง

6.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการพาคนต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตรา (Visa) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

7.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการพาคนต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรก
รับและสิ้นสุดการทำงานของกรมการจัดหางานเพื่อขอรับใบอนุญาตทำ
งาน (E-Work Permit)

8.ARAWAN45 จะเป็นผู้ดำเนินการพาคนต่างด้าวตรวจโรค (HealthCheck Up) เพื่อขอรับผลการตรวจสุขภาพหรือ ใบรับรองแพทย์ และยื่นต่อ สำนักงาน จัดหางาน จังหวัดท้องที่ทำงานของคนต่างด้าวภายใน 15 วัน

9.ARAWAN45 ตกลงที่จะบริการต่ออายุวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานให้กับคน ต่างด้าว หลังจากที่สัญญา 2 ปีแรกสิ้นสุดลง(คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ)

10.ARAWAN45 ตกลงที่จะบริการรายงานตัว 90 วันตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้กับคนต่างด้าว (คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ)

11.ARAWAN45 ตกลงที่จะบริการจัดหาล่าม เพื่อช่วยเหลือดูแลต่างด้าวที่บริษัทนำเข้า และประสานงานกับ ทางนายจ้างในการดูแลคนต่างด้าวตามเวลาอันสมควรโดย ไม่มีค่าใช้จ่าย (ภายในระยะเวลาประกัน)

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเมียนมา

ตกลงทำสัญญาให้บริการ

ยื่นอนุมัติคำร้อง Demand
(สำนักงานจัดหางาน)

ยื่นอนุมัติคำร้อง Demand
(สถานฑูตเมียนมา)

ยื่นอนุมัติคำร้อง Demand
(เนปิดอร์,เมียนมา)

คัดเลือกพนักงาน
(บริษัทเมียนมา)

เซ็นต์สัญญาจ้าง
(ย่างกุ้ง)

ยื่นอนุมัติบัญชีรายชื่อ
(สถานทูตเมียนมา)

ยื่นอนุมัติบัญชีรายชื่อ
(สำนักงานจัดหางาน)

ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน
(สำนักงานจัดหางาน)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

หนังสือเดินทาง
(Passport)

วีซ่าทำงาน 2 ปี
(L-A Visa)

ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
(E-Work permit)

ตรวจโรค

อบรม ณ ศูนย์แรกรับ

จัดส่งคนงาน

COPYRIGHT © 2018 ARAWAN45.COM ALL RIGHTS RESERVED